Kamera Zamek Vsetin / 1920 x 1080 dpi / refresh 5 sec