Kamera Zamek Vsetin / 800 x 600 dpi / refresh 5 sec